Voorwaarden

De kleine lettertjes van Dimmle <ol class="breadcrumb"> <li><a href="https://dimmle.nl">Home</a></li> <li><a href="https://dimmle.nl/overons">Over Dimmle</a></li> <li class="active">Voorwaarden</li> </ol>

Leuke mensen ontmoet je bij Dimmle

Dimmle is de nieuwe uitgaanscommunity van Nederland. Zin om samen met anderen wat te doen?
Wil je nieuwe mensen ontmoeten of je eigen omgeving beter leren kennen? Dan is Dimmle voor jou!
Lid worden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de diensten en digitale uitingen van Dimmle.

1. Begrippen

 • Bezoeker: bezoeker van de dienst
 • Gastleden/gastlid: gebruikers met een gastlidmaatschap
 • Leden/lid: gebruikers met een volwaardig lidmaatschap
 • Dimmle-activiteit: activiteit georganiseerd door Dimmle
 • website: de website van Dimmle

2. Profiel en lidmaatschap

 • 2.1 Als gebruiker dien je over een werkend e-mailadres te beschikken.
 • 2.2 Om lid of gastlid te kunnen worden, dien je je aan te melden, waarbij enkele persoonsgegevens dienen te worden verstrekt.
 • 2.3 Dimmle kan leeftijsdgrenzen stellen aan deelname. Dimmle is gerechtigd om gebruikers die niet binnen de grenzen vallen, niet toe te laten of uit te sluiten van lidmaatschap.
 • 2.4 Dimmle behoudt zich het recht voor om telefoonnummerverificatie in te voeren, waarbij delen van de diensten pas bruikbaar worden voor leden wanneer hun telefoonnummer is geverifieerd. Hiervoor zullen geen kosten in rekening worden gebracht, anders dan de normale kosten van het ontvangen van een standaard sms.
 • 2.5 Je profielnaam bestaat uit je voornaam of uit een afgeleide daarvan. Doel hiervan is om de herkenning bij activiteiten te bevorderen. Dimmle kan je profielnaam weigeren en je vragen een andere profielnaam te kiezen.
 • 2.6 Je verklaart er kennis van te hebben genomen dat je profielnaam na beëindiging van je lidmaatschap nog onderdeel uitmaakt van de Dimmle-geschiedenis en zichtbaar zal blijven voor anderen.
 • 2.7 Als Gebruiker doen je een goed herkenbare profielfoto van jezelf in het profiel op te nemen. Daarnaast dien je je echte naam, geslacht en je geboortedatum naar waarheid door te geven. Je hebt zelf controle over wie deze gegevens kan zien.
 • 2.8 Deelname aan Dimmle is niet overdraagbaar. Het is niet toegestaan je meerdere keren in te schrijven of je inloggegevens aan een derde over te dragen. Het is niet toegestaan een profiel aan te maken op naam van een andere persoon, tenzij die persoon daar toestemming voor heeft gegeven.
 • 2.9 Je verklaart zorgvuldig met je inloggegevens om te gaan. Je bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die worden verricht met gebruikmaking van jouw inloggegevens en je vrijwaart Dimmle van vorderingen van derden in dit verband.
 • 2.10 Dimmle kan niet garanderen dat de op de website getoonde profielen naar waarheid zijn ingevuld.
 • 2.11 Dimmle maakt geen gebruik van nepprofielen.

3. Soorten lidmaatschap, tarieven en betaling

 • 3.1 Dimmle kent een gastlidmaatschap en een volwaardig lidmaatschap. Aan een gastlidmaatschap zijn geen kosten verbonden. Een gastlidmaatschap kent beperkingen op onder andere het gebied van deelname aan activiteiten, zichtbaarheid van gegevens en interactieve mogelijkheden. Dimmle kan besluiten de lengte van het gastlidmaatschap te beperken.
 • 3.2 Dimmle kan verschillende termijnen aanbieden voor het lidmaatschap. Je betaalt voor de termijn de op de website vermelde prijs. Je lidmaatschap gaat in voor de termijn van het door jou gekozen abonnement op de datum van de betaling van het bedrag.
 • 3.3 Om aan een activiteit deel te kunnen nemen dient de activiteit volledig binnen je lidmaatschapstermijn te vallen.
 • 3.4 Een lidmaatschap wordt niet automatisch verlengd.
 • 3.5 Dimmle kan korting bieden op het reguliere abonnementstarief middels promotionele acties. Deze acties kunnen zeer specifieke beperkingen kennen in het gebruik en kunnen persoonlijk zijn. Kortingscodes zijn niet inwisselbaar voor geld.
 • 3.6 Indien recht ontstaat op restitutie van lidmaatschap, zal de hoogte van de restitutie te allen tijde beperkt blijven tot wat door gebruiker daadwerkelijk is betaald. Dimmle biedt hiertoe een duidelijk overzicht van het abonnement in het persoonlijk profiel van de gebruiker.
 • 3.7 Prijzen zijn in euro's en inclusief BTW. De vermelde abonnementstarieven kunnen zonder voorafgaande aankondiging wijzigen. Dimmle biedt geen prijsbescherming of terugbetalingsregeling in geval van een prijsverlaging of kortingsactie.
 • 3.8 Dimmle maakt gebruik van het betaalsysteem van Mollie B.V. om betalingen te verwerken. De betaalwijzen (iDeal, Paypal etc) kunnen van tijd tot tijd wijzigen.

4. Deelname aan activiteiten

 • 4.1 Activiteiten hebben een maximaal aantal deelnemers.
 • 4.2 Aan activiteit kunnen beperkingen worden gesteld, bijvoorbeeld doordat bepaalde kwalificaties of vaardigheden worden verlang vereist van deelnemers, of doordat bijvoorbeeld een ladies-only activiteit.
 • 4.3 Bij sommige activiteiten kunnen aanvullende voorwaarden gelden. Deze zijn bij de betreffende activiteit te raadplegen. Gebruiker dient hier bij deelname expliciet mee akkoord te gaan.
 • 4.4 Lidmaatschap van Dimmle houdt dus niet automatisch in dat je aan alle activiteiten deel kunt nemen
 • 4.5 Activiteiten kunnen een uiterste afmelddatum hebben. Indien dit het geval is, wordt dit expliciet voorafgaand aan aanmelding gecommuniceerd.
 • 4.6 Wanneer een organisator schade lijdt doordat je niet op komt dagen of doordat je na een uiterste afmelddatum afmeldt, dient hij dit binnen twee weken na afloop van de activiteit aan je kenbaar te maken. In dat geval wordt je geacht deze schade binnen twee weken na deze kennisgeving, te vergoeden aan organisator. Deze schade kan niet hoger zijn dan de prijs die door de organisator is vermeld bij de activiteit. Eventuele betalingen die door deelnemer al zijn gedaan aan de organisator in het kader van de activiteit, worden met dit bedrag verrekend. Bij uitblijving van een schadevergoeding zoals genoemd, staat Dimmle in zijn recht om je lidmaatschap te beëindigen, zonder dat hierbij recht ontstaat op restitutie van eventueel betaalde gelden. Deze beëindiging ontslaat je niet van de plicht tot schadevergoeding. Dimmle behoudt zich het recht voor om schade via een externe incassopartij te verhalen, waarbij alle kosten die dit met zich meebrengt voor rekening komen voor de deelnemer in kwestie.
 • 4.7 Dimmle is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor activiteiten opgezet door andere leden. Dimmle is niet aansprakelijk voor het afgelasten of aanpassen van een activiteit.
 • 4.8 Bij deelname aan een activiteit worden je profielnaam, echte naam, e-mailadres en telefoonnummer zichtbaar voor de organisator voor een periode van twee weken voorafgaand aan een activiteit tot twee weken na afloop.

5. Opzetten van activiteiten

 • 5.1 Als lid kun je zelf activiteiten opzetten.
 • 5.2 Wanneer je een activiteit organiseert die een investering vooraf vereisten, denk bijvoorbeeld aan boothuur of het doen van inkopen, verklaar je akkoord te zijn met onderstaande plichten en risico's.
 • 5.3 Wanneer aan een zelf opgezette activiteit kosten zijn verbonden, draag je als organisator zelf de verantwoordelijkheid voor de verrekening met deelnemers.
 • 5.4 Bij activiteiten die een investering vooraf vereisen, denk bijvoorbeeld aan boothuur, draag je als organisator zelf de financiële verantwoordelijkheid. Je verplicht je deze kosten goed in te schatten en te communiceren naar deelnemers.
 • 5.5 Dimmle ontraadt organisatoren om bedragen voor te schieten voor andere deelnemers.
 • 5.6 Je verklaart bij niet doorgaan van de activiteit waarvoor deelnemers jou reeds betaald hebben, de door deelnemers aan jou betaalde bedragen onverwijld te retourneren aan de betreffende deelnemers.
 • 5.7 Dimmle probeert het laat afmelden of niet op komen dagen van deelnemers te ontmoedigen, maar draagt hier geen verantwoordelijkheid voor.
 • 5.8 Deelname aan een activiteit staat alleen open voor leden die via de website zijn aangemeld. Als organisator dien je hier op toe te zien voor zover dit redelijkerwijs van je verlangd kan worden.
 • 5.9 Dimmle spant zich in om het laat afmelden van deelnemers te ontmoedigen, maar kan geen garanties bieden.
 • 5.10 Activiteiten die je als lid organiseert mogen niet commercieel van aard zijn zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Dimmle. Als organisator mag je geen winst maken en evenmin een winstdoel hebben voor bedrijven, organisaties of personen die betrokken zijn bij de uitvoering van de activiteit. Het is niet toegestaan een activiteit aan te grijpen voor promotionele doelstellingen. Dimmle kan activiteiten met commerciele intenties weigeren of verwijderen.
 • 5.11 Als organisator van een activiteit verplicht je jezelf om alle risico’s die eventueel verbonden zijn aan de activiteit van te voren mede te delen aan de deelnemers en ze in staat te stellen om een goede weloverwogen afweging te maken om aan die activiteit daadwerkelijk deel te nemen.
 • 5.12 Activiteiten die je zelf op wilt zetten, worden pas gepubliceerd op de site na goedkeuring door Dimmle. Dimmle toetst de vermelde risico's niet actief en gaat ervanuit dat de organisator deze naar waarheid en juistheid heeft vermeld.

6. Activiteiten van Dimmle

 • 6.1 Dimmle kan zelf activiteiten plaatsen op de website. Dimmle-activiteiten kunnen een commercieel karakter hebben.
 • 6.2 Dimmle-activiteiten waaraan kosten zijn verbonden, kunnen annuleringsvoorwaarden hebben.

7. Gedragsregels

 • 7.1 Je garandeert dat je uitingen en je overige gebruik van de website
  • Niet discriminerend, hinderlijk, provocerend, lasterlijk of bedreigend zijn.
  • Niet commercieel van aard zijn en geen reclame bevatten, zonder voorafgaande toestemming van Dimmle.
  • Niet strafbaar of onrechtmatig zijn.
  • Geen inbreuk maken op de privacy van anderen.
  • Geen schade kunnen berokkenen aan Dimmle of anderen.
  • Niet verwijzen naar concurrerende diensten.
 • 7.2 Dimmle kan berichten bewerken of verwijderen wanneer deze de voorwaarden overtreden. Bij herhaaldelijke overtreding van de voorgaande zaken kan Dimmle het plaatsen van berichten onmogelijk maken.
 • 7.3 Bij ernstige overtreding zal het Dimmle-lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd, zonder dat hierbij recht ontstaat op restitutie van eventueel betaalde gelden.
 • 7.4 Berichtenverkeer tussen leden onderling wordt versleuteld opgeslagen. Dimmle ziet deze berichten niet in tenzij er zeer sterke aanwijzingen zijn voor ongewenst gedrag. In dat geval is het voor Dimmle toegestaan berichtenverkeer te volgen en terug te lezen voor zover dat noodzakelijk is om een oordeel te vellen over de aanwijzingen.
 • 7.5 Je respecteert de auteursrechten en eigendomsrechten van de content op de website van Dimmle en verklaart geen handelingen te verrichten die in strijd zijn met deze rechten.

8. Jouw content

 • 8.1 Dimmle biedt verschillende mogelijkheden om content te plaatsen, uploaden of anderszins beschikbaar te stellen (hierna gezamenlijk te noemen: 'plaatsen'), zoals tekst, foto's en video. Wanneer je hier gebruik van maakt geldt het volgende:
 • 8.2 Je verklaart dat je het recht hebt om de content te plaatsen. Je bent eigenaar van de content of hebt toestemming van de eigenaar. Je hebt toestemming van geportretteerden om beeldmateriaal waarin zij herkenbaar te zien zijn, te plaatsen.
 • 8.3 Door content te plaatsen geef je Dimmle een wereldwijde, eeuwigdurende toestemming om de content te gebruiken op de eigen website, nieuwsbrieven naar gastleden en leden en eventuele toekomstige digitale kanalen die in eigen beheer worden ontwikkeld zoals bijvoorbeeld een app.
 • 8.4 Dimmle spant zich ervoor in dat de gekozen foto's geen rare situaties vertonen waar je onvreden mee zou kunnen hebben.
 • 8.5 Door jou geplaatste content zal zonder jouw toestemming niet door Dimmle worden gepubliceerd op social media of worden gebruikt voor promotionele doeleinden buiten de eigen website.
 • 8.6 Je vrijwaart Dimmle van alle aanspraken van derden, schade en kosten, waaronder kosten voor juridische bijstand, verband houdend met het feit dat de content (vermeend) onrechtmatig is jegens derden.

9. Beëindiging lidmaatschap

 • 9.1 Beëindiging van je lidmaatschap is mogelijk door contact op te nemen met Dimmle. Bij beëindiging op jouw initiatief ontstaat geen recht op vergoeding van eventueel betaalde gelden.
 • 9.2 Bij beëindiging zullen je persoonsgegevens worden verwijderd, waaronder je profielfoto, e-mail, echte naam en je privégegevens. Niet verwijderd worden: je profielnaam, je deelnamegeschiedenis aan activiteiten en de content die je op Dimmle hebt geplaatst, waaronder reacties, privéberichten, afbeeldingen, multimedia en zelf georganiseerde activiteiten. Zij kunnen onder vermelding van je profielnaam zichtbaar zijn in de gemeenschappelijke geschiedenis van Dimmle.
 • 9.3 Dimmle is gerechtigd je lidmaatschap zonder nadere ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of je de toegang tot de website geheel of gedeeltelijk te blokkeren, al dan niet tijdelijk, indien a) je in strijd handelt met de bepalingen in deze voorwaarden, b) indien Dimmle een of meerdere gegronde klachten over jou ontvangt van andere leden of c) indien je in strijd handelt met wettelijke voorschriften.
 • 9.4 De overeenkomst die een Gebruiker is aangegaan met Dimmle kan met onmiddellijke ingang worden opgezegd door Dimmle indien de Gebruiker bepaalde informatie verzwijgt, verspreidt of andere activiteiten ontplooit die het bestaansrecht of de voortgang van Dimmle bedreigt.

10. Aansprakelijkheid

 • 10.1 Deelname aan alle activiteiten die aangeboden worden op de website van Dimmle is altijd 100% voor eigen risico van de deelnemer. Deelnemers bepalen zelf of ze uiteindelijk aan de activiteit daadwerkelijk deelnemen wanneer ze volledig op de hoogte zijn van de eventuele risico’s.
 • 10.2 Als deelnemer verplicht je jezelf tevens om van te voren zelf navraag te doen bij de organisator als je niet volledig op de hoogte denkt te zijn van de mogelijke risico’s die aan de activiteit verbonden zijn.
 • 10.3 Behoudens opzet of grove schuld aanvaardt Dimmle geen aansprakelijkheid voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade die een Gebruiker lijdt of zal lijden als gevolg van ongevallen of gebeurtenissen tijdens of rond een activiteit. Hieronder valt ook het gebruik van ingehuurde materialen of andere hulpzaken.
 • 10.4 Dimmle aanvaardt nimmer aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit die verband houdt met het gebruik van de website of de (tijdelijke) onmogelijkheid om deze te gebruiken.
 • 10.5 Dimmle aanvaardt in ieder geval geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van omstandigheden die toe te rekenen zijn aan de Gebruikers of diens introducé. Met omstandigheden wordt hier bedoeld het negeren van instructies tijdens de activiteit door de leiding, een overschatting van de eigen fysieke en mentale gezondheid, onjuiste of niet voldoen aan verwachte handelingen, onjuiste persoonlijke uitrusting, het niet bij zich dragen van een geldig identificatiedocument of overige omstandigheden
 • 10.6 Dimmle aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken van eigendommen van of aan Gebruikers voor, tijdens of na activiteiten door vermissing, verduistering of inbraak.
 • 10.7 Je verklaart er als Gebruiker mee akkoord te zijn dat het kan voorkomen dat de website tijdelijk niet beschikbaar kan zijn door technische storingen of uitgevoerde updates van de server. Dimmle houdt in het geval van gepland onderhoud de Gebruikers op de hoogte van de situatie en geeft daarbij een verwachte tijd aan dat dit gaat duren. Er bestaat geen recht op teruggave van een deel van het lidmaatschapgeld als deze situaties zich voordoen, behalve wanneer de website langer dan twee weken onbereikbaar is. In ieder geval kan Dimmle niet aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade.
 • 10.8 Je verplicht je als Gebruiker per activiteit voor jezelf een passende ongevallen, reis- en/of annuleringsverzekering te hebben. Dimmle aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, waarvoor aanspraak op de vergoeding bestaat of geacht wordt te bestaan op grond van de zojuist vermelde verzekeringen.
 • 10.9 Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Dimmle vervalt na een verloop van 1 jaar na het ontstaan van de vordering.
 • 10.10 Dimmle aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gedrag van andere Gebruikers wat als hinderlijk zou kunnen worden ervaren.
 • 10.11 Als tijdens een van de activiteiten iets gebeurt dat schade ten gevolg heeft, die leidt tot aansprakelijkheid van Dimmle jegens jou als Gebruiker of jouw introducé, zal de aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het laagste bedrag van het maximumbedrag waarop de door Dimmle gesloten aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt. In het geval deze geen dekking voor de ontstane casus biedt vindt ook geen vergoeding plaats.
 • 10.12 Voor zover er enige aansprakelijkheid rust op Dimmle, is deze aansprakelijkheid jegens jou, te alle tijde per gebeurtenis beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door jou aan Dimmle betaalde vergoedingen voor de diensten waaruit de aansprakelijkheid van Dimmle is voortgevloeid.
 • 10.13 Dimmle aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgschade, waaronder vermogensschade, verlies van gegevens, gederfde omzet en immateriële schade, die verband houdt met of voortvloeien uit diensten die Dimmle verricht en/of jouw gebruik van de website.

11. Slotbepalingen

 • 11.1 Indien een of meerdere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat dit de geldigheid van alle overige bepalingen onverlet.
 • 11.2 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam tenzij op basis van dwingend recht een andere rechter bevoegd dient te worden geacht.
 • 11.3 Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Dimmle aangepast worden. Deze aanpassingen zijn van kracht vanaf het moment dat deze op Dimmle staan vermeld. Wij adviseren daarom de algemene voorwaarden regelmatig te bekijken.